Hn Stabij's

 

 

 

 

NVSW
Dansk Stabyhoun Klub
Svenska Stabyhounklubben
Norsk Stabyhoun Klubb

Suomen Stabfhounkerho (Finland)
American Stabyhoun Association

Raad van Beheer
Stabij-enWetterhoun
KNJV
Effekijkebijjan
Vermiste Stabij- en
WetterhounenFan de Jikke Line
Fan 'e Fryske Hollanners
Fan it Heidehiem
Elly's Stabijs
Fan e Alde-Leane