Naam: Feike fan de Fryske Struners
Geboren: 28- 07- 2002
NHSB
2408983

Vader

Buck


N.H.S.B. 2219643 HD±
w. '01

Midas

N.H.S.B. 1856332 HD±

Dijddel Fân 't Fûgelhiem

N.H.S.B. 1522652 HD±

Sonja Fan It Drentse Hiem

N.H.S.B. 1730507 HD±

Douwtje Femke
Fan't Romme Fjild

N.H.S.B. 1853330 HD TC

Kamp. Bauke

N.H.S.B. 1417721 HD±

W. '92

Kamp. Deitske Froukje v.'t.
Vaertse Hoekske


N.H.S.B. 1561299 HD±

Moeder

Heidi
N.H.S.B.2272726 HD TC

Aelderd-Bjintse v.d. Kraay Heide

N.H.S.B. 1955476 HD TC
JW '95

Kamp. Bjinse fên 't Leeuwenhiem
N.H.S.B. 1592626 HD±

Esse Sonja Fan It Drentse Hiem

N.H.S.B. 1768946 HD TC
Lux. Kamp.

Linke Fan 't Suderhiem

N.H.S.B. 2073676 HD ±

Kamp. Mitch

N.H.S.B. 1663455 HD TC
W. '91


Eida Fan Mid Fryslân

N.H.S.B. 1892069 HD TC